Terraferida
Terraferida denuncia que la Llei de turisme permet ampliar tot tipus de construccions turístiques passant per damunt de la legislació urbanística.
Turisme va introduir en el darrer moment una disposició que permet augments del 10% a edificacions turístiques, encara que estigui prohibit pel Pla Territorial.
terraferits 23/10/2017 - 14:20:54

Terraferida denuncia que la Llei de turisme permet ampliar tot tipus de construccions turístiques passant per damunt de la legislació urbanística.

Turisme va introduir en el darrer moment una disposició que permet augments del 10% a edificacions turístiques, encara que estigui prohibit pel Pla Territorial.

El debat atropellat sobre la reforma de la Llei Turística, el sostre de places, el lloguer turístic i altres aspectes han soterrat una part de la llei que passa per damunt de l’ordenació urbanística i turística vigent i tendrà efectes de gran impacte territorial. Es tracta de la “Disposició Addicional Tercera” (DA3), introduïda en la recta final de la tramitació, que permet a hotels, xalets, i tota casta d’instal·lacions turístiques botar-se la normativa urbanística. Amb anterioritat, hem denunciat de forma reiterada el fet que els habitatges de lloguer turístic ignoraven els planejaments municipals pel fet de permetre’s en un sòl classificat com a residencial. La DA3 però, va més enllà i ara permetrà:

1. Augmentar el volum de les edificacions turístiques un 10%.

2. Reordenar i reubicar volums existents dins la mateixa parcel·la.

3. Incrementar les superfícies ja edificades.

4. Aprofitar el subsòl per a usos habitables.

5. Redistribuir les places autoritzades.

Carlos Delgado ja va fer el mateix per afavorir els hotelers amb la seva llei. Ara, Biel Barceló el supera, incloent també tots els “allotjaments turísticoresidencials, de restauració, entreteniment, esportiu, cultural o lúdic…” que quedaran “exclosos del compliment dels paràmetres de planejament territorial, urbanístics i turístics que impedissin la seva execució”. Tot plegat, amb el simple requisit que els projectes tenguin “rellevància o consolidin nous segments de mercat”, uns paràmetres subjectius i arbitraris. Recordem que a la llei Delgado només es parlava d’ “establiment turístic legalment existent” (Disposició addicional 4a), mentre que la DA3 no demana ni tan sols això. Així doncs, xalets, camps de golf, circuits de karts, parcs aquàtics, el Palau de Congressos o qualsevol altra edificació, s’hi pot acollir.

Un aspecte molt preocupant, és que la disposició intenta comprar la voluntat dels ajuntaments crítics amb aquestes mesures per la via de la recaptació, perquè obliga els promotors a “abonar a l’administració municipal competent el 5% del valor del pressupost d’execució en el moment de la sol·licitud….”.

Experts consultats per la nostra entitat afirmen que aquesta disposició podria obrir la porta a la legalització de construccions il·legals si aquestes estan "legalment inscrites en els registres turístics" abans que entràs en vigor la reforma de la llei.

Aquest redactat tan confús, interpretat de manera no restrictiva, podria donar a entendre que les edificacions turístiques il·legals es podrien legalitzar presentant un projecte de millora que encaixi dins els paràmetres subjectius establerts per la llei.

En definitiva, el Govern i en concret la Conselleria de Turisme, està fent legislació turística a la carta passant per damunt de les altres administracions i de les lleis existents en matèria urbanística, territorial i turística.

Passen per damunt altres administracions sols per edificar més, mai per protegir.

Recordem que la plataforma #SenseLímitsNoHiHaFutur impulsà un manifest al que es van adherir 5.000 persones i 135 entitats. Aquesta plataforma es va reunir el mes de febrer amb Francina Armengol i Biel Barceló al Consolat de Mar i els va lliurar un document amb 50 propostes en defensa del territori. Els dos principals responsables del Govern varen rebutjar prendre mesures de contenció urbanística amb l’excusa que “no podem passar per damunt de les competències dels Consells ni dels Ajuntaments”. Sembla que aquesta condició sols és aplicable quan es parla de protegir territori, perquè quan es tracta d’urbanitzar més, s’atropellen les competències del Consell i els Ajuntaments.

Demanam la retirada de la Disposició Addicional Tercera.

La DA3 tendrà una vigència de 3 anys. La nostra entitat entén que es tracta d’una nova amnistia encoberta a la que es podrien acollir centenars d’edificacions turístiques. Mentre tots els ciutadans han de complir les lleis, el turisme gaudeix d’una nova bula i es pot botar lleis que la resta de sectors sí que han de complir. Per tot plegat, i més enllà de demanar una concreció acurada d’alguns aspectes de la DA3, en sol·licitam la seva eliminació.


Reciente
Visto
Comentado