Manacor
CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA CONSTITUTIVA MANDAT 2019-2023
El dissabte dia 15 de juny de 2019, a les 12.00 hores, en primera convocatòria, al Saló d’Actes de l’Ajuntament.
manacor.org 12/06/2019 - 15:24:25

CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLENÀRIA CONSTITUTIVA MANDAT 2019-2023

El 26 de maig de 2019 es celebraren les eleccions municipals i segons l’article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, disposa que les corporacions municipals es constitueixin en sessió pública el vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions, per la present es convoca al Ple de l’Ajunta­ment a la sessió  constitutiva i d’elecció de batle/batlessa que es celebrarà el dissabte dia 15 de juny de 2019, a les 12.00 hores, en primera convocatòria, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, per trac­tar el se­güent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Únic.  Constitució nou Ajuntament i elecció de batle/batlessa.

 

Manacor, a la data de signatura electrònica

La secretària general acctal.

Isabel M. Fuster Fuster

 

Reciente
Visto
Comentado