Cualquier demanda realizada directamente tendrá entrada al servicio....
El Albergue de Transeúntes en la Part Forana de Mallorca adjudicado a la Fundación Trobada de Manacor para 4 años (2+1+1) con 25 personas y 24 horas todos los días del año
Asuntos Sociales (IMAS) ha adjudicado a la Fundación Trobada el servicio de albergue personas en riesgo o en situación de exclusión social de la Part Forana de Mallorca, los denominados sin techo.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 14/04/2017 - 03:22:00
Fundación Trobada. El contrato tiene una duración de dos (2) años, prorrogable por dos (2) años más con las mismas condiciones iniciales, en dos prórrogas de un año de duración cada una. Total 4 años (2+1+1).

El contrato del servicio del Albergue de Transeúntes en la Part Forana de Mallorca adjudicado a la Fundación Trobada de Manacor. De acuerdo con los resultados de la licitación publicada en el BOIB núm. 159 de 20 de diciembre, mediante procedimiento abierto, El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha adjudicado a la Fundación Trobada el servicio de albergue personas en riesgo o en situación de exclusión social de la Part Forana de Mallorca, los denominados sin techo.

El servicio consistirá en un servicio de Albergue y un servicio de alojamiento o albergue. Dentro del primero se tendrá que cubrir las necesidades básicas, atender las necesidades de las personas usuarias y realizar actividades por los usuarios del albergue. El albergue atenderá el máximo de 25 personas y será básicamente de alojamiento. El horario será completo, es decir, 24 horas todos los días del año.

El albergue atenderá el máximo de 25 personas y será básicamente de alojamiento. El horario será completo, es decir, 24 horas todos los días del año.

Cualquier demanda realizada directamente tendrá entrada al servicio, si los técnicos valoran su idoneidad. Las demandas de derivación por parte de un profesional tendrá que pasar previamente por el Equipo de Valoración de la Red de Inclusión Social del IMAS, a la que pertenece la Fundación Trobada. El contrato tiene una duración de dos (2) años, prorrogable por dos (2) años más con las mismas condiciones iniciales, en dos prórrogas de un año de duración cada una. Total 4 años (2+1+1).

El contracte del servei d'Alberg a la Part Forana de Mallorca adjudicat a la Fundació Trobada. D'acord amb els resultats de la licitació publicada al BOIB núm. 159 de 20 de desembre passat, mitjançant procediment obert, L'Institut Mallorquí d'Afers Social (IMAS) ha adjudicat a la Fundació Trobada el servei d'alberg persones en risc o en situació d'exclusió social de la Part Forana de Mallorca.

El servei consistirà en un servei de ALBERG i un servei d'allotjament o alberg. Dins del primer s'haurà de cobrir les necessitats bàsiques, atendre les necessitats de les persones usuàries i realitzar activitats pels usuaris del ALBERG. L'Alberg atendrà el màxim de 25 persones i serà bàsicament d'allotjament. L'horari serà complet, és a dir, 24 hores tots els dies de l'any.

Qualsevol demanda realizada directament tindrà entrada al servei, si els tècnis valoren la seva idoneitat. Les demandes de derivació per part d'un professional haurà de passar prèviament per el'Equip de Valoració de la Xarxa d'Inclusió Social de l'IMAS, a la qual pertany la Fundació Trobada. El contracte té una durada de dos (2) anys, prorrogable per dos (2) anys més amb les mateixes condicions incials, en dues pròrrogues d'un any de durada cada una.


Ahir es va presentar el II Recompte oficial de les Persones Sense Sostre a Mallorca. La Consellera de Benestar Social i Presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) va presentar ahir el recompte oficial de persones sense sostre de Mallorca que es va fer dia 22 de mars i que ha donat la xifra de 209 persones. A l’anterior estudi fet a l’any 2015 es comptabilitzaren 156 persones, el que suposa un increment de 53 persones més. D’aquestes 209 persones 188 varen esser localitzades a Palma i 21 a la Part Forana. Pel que fa al seu perfil, 170 son homes, mentre que per franja d’edat, la gran majoria (92) tenen entre 40 i 59 anys.

En quant a la nacionalitat, 84 són espanyols, 40 d’altres països de la Unió Europea, 12 d’Àfrica, 3 d’Amèrica Llatina i 5 d’altres països per determinar. La Consellera a apuntat a tres eixos per treballar en aquest sentit: el primer millorar la prevenció comunitària; el segon adequar els recursos existents de la xarxa d’inclusió social, al qual pertany l'Alberg de Manacor que gestiona la Fundació Trobada, i el tercer ampliar la cartera de recursos de l’IMAS posant en marxa nous recursos.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado