La modificación dotaciones presupuestarias del complemento de productividad
Pleno el lunes 13 en Manacor 20h: Nueva concesión limpieza edificios públicos; En Cala Murada el agua será municipal; Multas poca iluminación; Productividad a los funcionarios
Propuesta del delegado de Medio Ambiente de contratación de los servicios de limpieza de los edificios municipales. Segunda....Propuesta del delegado de Medio Ambiente de cese y reversión servicio agua Cala Murada.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 09/05/2019 - 10:22:22
Prescripciones Técnicas y de imposición de penalidades a la empresa adjudicataria del contrato del alumbrado público, la UTE ENDESA INGENIERIA SLU-ENEL SOLE SRL- ENDESA ENERGÍA SAU.

Hay Pleno el lunes día 13 a las 20h en el Ayuntamiento de Manacor, tomen nota por si les interesa o afecta: Área de Medio Ambiente: Primera....Propuesta del delegado de Medio Ambiente de contratación de los servicios de limpieza de los edificios municipales. Segunda....Propuesta del delegado de Medio Ambiente de cese y reversión servicio agua Cala Murada. 

Tercera....Propuesta de la delegada de Cultura de aprobación convenio de colaboración entre el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Manacor para el desarrollo y ordenación de los servicios bibliotecarios públicos del municipio. 

Cultura de aprobación convenio de colaboración entre el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento de Manacor para el desarrollo y ordenación de los servicios bibliotecarios públicos del municipio.

Cuarta....Propuesta del delegado de Servicios Generales de iniciación de sendos procedimientos de interpretación del Pliego de Prescripciones Técnicas y de imposición de penalidades a la empresa adjudicataria del contrato del alumbrado público, la UTE ENDESA INGENIERIA SLU-ENEL SOLE SRL- ENDESA ENERGÍA SAU. Área de Economía y Recursos Humanos. Cinco....Propuesta de la delegada de Economía de modificación dotaciones presupuestarias del complemento de productividad

Convocatòria de premsa Ajuntament de Manacor. SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 13.MAIG.2019. Es convoca, per indicació de la batlessa, la sessió Ordinària número PLE2019/9 de Ple de l’Ajuntament que es farà el 13/05/2019 a les 20 hores, en primera convocatòria, al Saló de Plens, amb l’ordre del dia següent: I. PART RESOLUTÒRIA. Batlia. 1. Aprovació actes sessions extraordinària 06/2019, ordinària 07/2019 i extraordinària 08/2019.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES. Àrea de Batlia, Educació i Desenvolupament Local. 2. PRP2019/150. Proposta de batlia de desestimació al·.legacions i aprovació definitiva adequació retributiva llocs 546 i 548 del teatre municipal.

Àrea de Medi Ambient. 3. PRP2019/152. Proposta del delegat de Medi Ambient de contractació dels serveis de neteja dels edificis municipals. 4. PRP2019/154. Proposta del delegat de Medi Ambient de cessament i reversió servei aigua Cala Murada.

Àrea de Ciutadania, Cultura i Turisme. 5. PRP2019/110. Proposta de la delegada de Cultura d'aprovació conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Manacor per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.

Àrea d’Urbanisme, Serveis Generals i Contractació. 6. PRP2019/153. Proposta del delegat de Serveis Generals d’iniciació de sengles procediments d'interpretació de l'art. 6.6 del Plec de Prescripcions Tècniques i d'imposició de penalitats a l'empresa adjudicatària del contracte d`enllumenat públic, la UTE ENDESA INGENIERIA SLU-ENEL SOLE SRL- ENDESA ENERGIA SAU.

Àrea d’Economia i Recursos Humans. 7. PRP2019/142. Proposta de la delegada d’Economia de modificació dotacions pressupostàries del complement de productivitat 2019. 8. PRP2019/146. Proposta de la delegada d'economia i recursos humans de reconeixements extrajudicials de crèdit, pressupost propi. 9. PRP2019/148. Proposta de la delegada d'economia de reconeixement extrajudicial de crèdits, Pressupost Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor. relació núm. 43

II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 10. . Retre compte de les resolucions inscrites en el mes d’abril de 2019. 11. Precs i preguntes. Manacor, a la data de la signatura electrònica. La secretària general acctal. Isabel M. Fuster Fuster.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado