Moció d'urgència que presenta el Grup Municipal el PI Manacor
Moció d'urgència que presenta el Grup Municipal el PI Manacor referent a la selecció de projectes, finançats amb l'Impost del Turisme Sostenible, per part del Govern de les Illes Balears
.Manifestar el rebuig als acords del Ple de la Comissió de l'Impuls del Turisme Sostenible que va aprovar els projectes que seran finançats amb l'impost del turisme sostenible 2019.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/11/2019 - 04:23:00
Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible que garanteixi que els projectes per ser aprovats necessiten un suport ample i una majoria qualificada no essent suficient el vot dels representants del Govern.

Moció d'urgència que presenta el Grup Municipal el PI Manacor referent a la selecció de projectes, finançats amb l'Impost del Turisme Sostenible, per part del Govern de les Illes Balears. Els articles 19 i 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'Impost sobre Estades Turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible estableixen el fons per afavorir el turisme sostenible que es nodreix de la recaptació total de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears, les finalitats a què es poden dedicar aquests recursos econòmics i crea la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible com a òrgan encarregat de proposar els projectes que s’han d’executar amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible. L'experiència acumulada els anys de funcionament de l'impost, de dotació del fons, de reunions de la Comissió i d'elecció de projectes convida a repensar i introduir canvis en aquests diversos mecanismes.

Els Ajuntaments han vist com en diverses convocatòries de presentació de projectes per ser finançats per aquest fons, els seus projectes pràcticament eren exclosos. El Govern de les Illes Balears ha trobat en el fons una forma per finançar la seva política d'inversions desnaturalitzant el caràcter finalista i adreçat a compensar les externalitats negatives associades al turisme. Moltes de les entitats socials i econòmiques que participen en la Comissió han aixecat la seva veu contrària a com s'elegeixen els projectes i a què s'estan dedicant els recursos recaptats a través de l'impost. D'ençà de la creació d'aquest fons, el 2016, l'Ajuntament de Manacor sempre ha redactat i presentat projectes per tal d'aconseguir aquest finançament. A les convocatòries de 2016 i 2017, tot i presentar projectes ben diversos, l'Ajuntament de Manacor no va obtenir cap tipus de finançament.

Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar, de forma consensuada amb els Consells Insulars i la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, una modificació normativa relativa a l'impost de turisme.

El 2018 es varen presentar 5 projectes:

– construcció d'una desnitrificadora per tal de tenir aigua potable

– projecte de mobilitat i d'ampliació de l'aparcament de Porto Cristo

– compra de l'espai natural de Cala Varques

– compra de vehicle electrificats (xarxa d'aigües públiques)

– creació de rutes de senderisme i cicloturisme dels 5 municipis de Llevant.

De tots aquests projectes, l'Ajuntament de Manacor només va rebre 300.000 € per a l'electrificació de vehicles. El 2019 l'Ajuntament ha tornat presetar 3 projectes:

– construcció d'una planta potabilitzadora

– compra de Can Ferrer ( recuperarció patrimoni )

– creació de rutes de senderisme i cicloturisme dels 5 municipis de Llevant (ampliada respecte a l'any anterior). Cap d'aquests projectes ha estat acceptat per ser finançat amb el fons de l'impost del turisme sostenible.

Arribats a aquest punt, és molt important tenir en compte que les places turístiques del nostre municipi aporten cada any a aquest fons 11 milions d'euros aproximadament. Per tant, les places turístiques de Manacor, des de 2016, han aportat al fons aproximadament 44 milions d'euros. I hem rebut, des de 2016, finançament per un projecte de 300.000 €. Aquesta situació ens pareix totalment injusta i la consideram injustificada per part del Govern de les Illes Balears. No només és l'Ajuntament de Manacor el que considera injust el repartiment del fons, també s'hi han promunciat altres Ajuntaments i entitats que tenen representació a la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible.

Esteim convençuts que la introducció de criteris objectius, a la normativa de l'Impost del Turisme Sostenible, determinant percentates mínims de recaptació que han de quedar a la zona turística que ha generat el tribut o que han d'anar a projectes impulsats pels ajuntaments o determinant percentatges mínims de recaptació que han d'anar a les finalitats bàsiques de l'impost com la protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí, serien una via per evitar les tensions i confrontacions que, al voltant de l'elecció dels projectes a finançar per l'impost, s'han anat generant. I per això proposam al Ple de l'Ajuntament els següents

ACORDS: 1ª....Manifestar el rebuig als acords del Ple de la Comissió de l'Impuls del Turisme Sostenible que va aprovar els projectes que seran finançats amb l'impost del turisme sostenible 2019. 2ª....Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar, de forma consensuada amb els Consells Insulars i la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, una modificació normativa relativa a l'impost de turisme sostenible a través de la qual es fixin criteris objectius en l'elecció dels projectes finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible.

3ª......Instar el Govern de les Illes Balears a que dins els criteris objectius per a l'elecció dels projectes finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible que s'han d'introduir a la normativa de l'Imposts d'Estades Turistiques s'estudiï incloure : a) l'establiment d'un percentatge mínim dels recursos dedicats a projectes presentats pels ajuntaments; b) L'establiment d'un porcentatge mínim de la recaptació generada a cada zona turística serveixi per finançar projectes a aquesta zona; c) L'establiment que un percentatge mínim dels recursos aniran dedicats a les finalitats fonamentals de l'impost com la protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.

4ª.... Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar una modificació normativa relativa a la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible que garanteixi que els projectes per ser aprovats necessiten un suport ample i una majoria qualificada no essent suficient el vot dels representants del Govern de les Illes Balears. Catalina Riera Mascaró. Portaveu del Grup Municipal El PI Manacor

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado