Inca
Ple Ordinari
Dia: dijous, 24 de novembre de 2022 Hora: 19.30 h Lloc: Ajuntament d'Inca
ajinca.net 23/11/2022 - 16:26:35

Ple Ordinari 

Dia: dijous, 24 de novembre de 2022
Hora: 19.30 h
Lloc: Ajuntament d'Inca 


CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 24 DE NOVEMBRE DE 2022

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 27 d’octubre i 7 de
novembre de 2022.
2. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el
calendari fiscal per l’exercici de 2023.
3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per la pròrroga
del conveni amb l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la recaptació en
període voluntari i executiu de tributs locals i d’altres ingressos de dret públic.
4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per l’ampliació
del termini de devolució del préstec a favor de la Fundació Teatre Principal
d’Inca.
5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar
inicialment la modificació del reglament regulador de les assignacions
econòmiques als grups polítics municipals.
6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar
inicialment la modificació del reglament regulador del servei de subministrament
d’aigua i de sanejament d’aigües residuals i pluvials.
7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar
definitivament la modificació del reglament reguladors dels mercats temporals.
8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar el
conveni amb el Govern de les Illes Balears per establir la gratuïtat del tercer
d’educació infantil.
9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar
inicialment la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics de
l’escola d’educació infantil municipal.
10. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar provisionalment la modificació puntual nº 14 del PGOU, consistent amb la prolongació del carrer Guillem Cifre de Colònia fins al carrer Quarter.
11. Moció dels grups municipals PSIB-PSOE, Més per Inca, Independents d’Inca,
PI-Proposta per les Illes, Ciudadanos, Partit Popular i des regidors no adscrits
Sr. Félix Sánchez Díaz i Sra. Sonia Franco Ruiz, amb motiu del dia 25 de
novembre de 2022, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra
les Dones.
12. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Inca amb motiu del Dia Internacional
de la Infància 2022.
13. Mocions urgents.
14. Dació de compte de l’execució pressupostària del tercer trimestre de 2022.
15. Dació de compte del període mig de pagament i morositat del tercer trimestre
de 2022.
16. Dació de compte del informe del interventor municipal sobre la comptabilitat i
justificació de les assignacions econòmiques dels grups polítics municipals.
17. Dació de compte dels Decrets de la Batlia del núm. 2.000 al 2.131 de 2022.
18. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions 19, 26 i 27
d’octubre de 2022, i de 3 i 9 de novembre de 2022.
19. Precs i preguntes.

  

Reciente
Visto
Comentado