La reducció és del 75% en el cas de 2º grau i del 50% en el 3º i 4º grau.
Inca retorna 160.000 euros en concepte de plusvàlua i manté el 95% de bonificació en les transmissions de pares a fills, actualitzarà la seva ordenança municipal
L’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana es paga quan una persona ven, dóna o hereta un habitatge. En concret, grava la revalorització que han sofert els terrenys des de la seva construcció fins
AGENCIA MANACORNOTICIAS 30/11/2021 - 03:56:00
D’aquesta manera, s’aplica una bonificació de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del domini, realitzats a títol lucratiu

Inca retorna 160.000 euros en concepte de plusvàlua i manté el 95% de bonificació en les transmissions de pares a fills. L’Ajuntament d’Inca actualitzarà la seva ordenança municipal de l’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) amb la finalitat d'adaptar-la al nou reial decret llei i incorporar les modificacions establertes. D’aquesta manera, el consistori de la capital del Raiguer retornarà aproximadament 160.000 euros en concepte de plusvàlua.

Així docs, es calcularà el tribut d’acord amb la nova fórmula i s’aplicarà sempre al contribuent l’opció més beneficiosa. L’impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana es paga quan una persona ven, dóna o hereta un habitatge. En concret, grava la revalorització que han sofert els terrenys des de la seva construcció fins al moment del seu traspàs.

Pel que fa a l’ordenança municipal, es mantindran totes les bonificacions establertes. D’aquesta manera, s’aplica una bonificació de la quota íntegra de l’impost, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitadors del domini, realitzats a títol lucratiu per causa de mort a favor de les persones descendents i adoptades, les persones ascendents i adoptants en línia recta de primer grau, i els cònjuges. La reducció és del 75% en el cas de segon grau i del 50% en el tercer i quart grau.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado