El conveni signat avui s’emmarca en la subvenció de 3.000.000 €
Formalitzat l’acord per als primers 177 habitatges, de 10 promocions diferents a sis municipis de Mallorca, 22 a Vilafranca; set a Capdepera; 10 a Santa Margalida i 15 a Sant Llorenç, Inca, Santanyí
Posteriorment s’afegiran 12 promocions més: quatre a Palma, amb 68 habitatges; 54 habitatges a Inca; 24 a Calvià; 22 a Vilafranca; set a Capdepera; 18 a Esporles; 10 a Santa Margalida; 15 a Binissalem i 15 a Sant Llorenç.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 01/08/2022 - 09:11:00
20.000, destinat a la promoció d’habitatges de lloguer. Uns recursos que, el 29 de juny passat, el Ple del Consell de Mallorca va acordar concedir a l’IBAVI per a la promoció de 177 habitatges públics de lloguer

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, i el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern, Josep Marí, han formalitzat l’acord per als primers 177 habitatges, de 10 promocions diferents a sis municipis de Mallorca.

El Consell de Mallorca aportarà a l’IBAVI finançament per valor de 6 milions d’euros, destinats en exclusiva a la construcció de 410 habitatges de promoció pública, per al lloguer. Aquestes promocions se situen a 14 municipis de Mallorca: vuit de plurifamiliars a Palma, dos a Marratxí i 12 més repartides entre Inca, Santanyí, Puigpunyent, Santa Eugènia, Inca, Calvià, Sant Llorenç, Santa Margalida, Vilafranca, Capdepera, Binissalem i Esporles.

99 HPP; Marratxí, on es construeixen 43 HPP en dues promocions; Santanyí, 23 HPP; Inca, nou HPP; Puigpunyent, sis HPP, i Santa Eugènia, sis HPP. Actualment, totes aquestes promocions ja s’estan construint.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Josep Marí, han signat avui el conveni que inclou la primera part de l’acord, pel qual el Consell de Mallorca aporta els primers 3.000.000 € a l’IBAVI. Amb aquest finançament, es podran fer 177 habitatges públics que es destinaran al lloguer assequible o social a Mallorca, a través de 10 promocions.

El finançament que el Consell aporta a l’IBAVI prové de la convocatòria de subvencions 2021 i 2022 que atorga el Ministeri d’Habitatge, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern de l’Estat. A l’acte de signatura hi han assistit el conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom; la directora general d’Habitatge i Arquitectura, Cris Ballester, i la gerent de l’IBAVI, Olvido Terrassa.

Cladera ha destacat que el Consell de Mallorca «està implicat» en la recerca de solucions al problema de l’habitatge a Mallorca. «Som col·laboradors necessaris per a la recepció d’aquests recursos i per destinar-los a l’IBAVI, perquè puguin fer realitat el nostre objectiu: incrementar el parc públic d’habitatge social a Mallorca», ha destacat la presidenta del Consell.

El conseller Marí ha destacat la importància que té «la col·laboració entre institucions per tirar endavant polítiques que garanteixin l’accés de la gent a un habitatge digne». Marí ha destacat el paper cabdal que du a terme l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per fer créixer el parc públic d’habitatge de lloguer, que a Mallorca s’haurà incrementat més d’un 50 % aquesta legislatura, a través de diferents línies de feina.

Promocions a sis municipis de Mallorca. El conveni signat avui s’emmarca en la subvenció de 3.000.000 € atorgada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana al Consell de Mallorca dins el Pla 20.000, destinat a la promoció d’habitatges de lloguer. Uns recursos que, el 29 de juny passat, el Ple del Consell de Mallorca va acordar concedir a l’IBAVI per a la promoció de 177 habitatges públics de lloguer, corresponents a 10 promocions.

Les promocions que es beneficiaran d’aquests recursos es distribueixen en sis municipis de Mallorca: Palma, on es fan quatre promocions, que suposen 99 HPP; Marratxí, on es construeixen 43 HPP en dues promocions; Santanyí, 23 HPP; Inca, nou HPP; Puigpunyent, sis HPP, i Santa Eugènia, sis HPP. Actualment, totes aquestes promocions ja s’estan construint.

Posteriorment s’afegiran 12 promocions més: quatre a Palma, amb 68 habitatges; 54 habitatges a Inca; 24 a Calvià; 22 a Vilafranca; set a Capdepera; 18 a Esporles; 10 a Santa Margalida; 15 a Binissalem i 15 a Sant Llorenç.

El IBAVI recibirá una aportación de 6 millones de euros del Consell de Mallorca para la promoción de 410 viviendas públicas en Mallorca. El conseller Josep Marí y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera han formalizado el acuerdo para las primeras 177 viviendas, de 10 promociones diferentes, en 6 municipios de Mallorca

Estas promociones se sitúan en 14 municipios de Mallorca, concretamente en Palma, donde se harán ocho de estas promociones; Marratxí, donde hay previstas dos; y otras 12 repartidas entre Inca, Santanyí, Puigpunyent, Santa Eugènia, Inca, Calvià, Sant Llorenç, Santa Margalida, Vilafranca, Capdepera, Binissalem y Esporles.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera han firmado hoy el convenio que incluye la primera parte del acuerdo, por el cual el Consell aporta los primeros 3.000.000 € al IBAVI. Con esta financiación se podrán hacer 177 viviendas públicas que serán destinadas al alquiler asequible o social en Mallorca, a través de 10 promociones.

La financiación que el Consell aporta al IBAVI proviene de la convocatoria de subvenciones 2021 y 2022 que otorga el Ministerio de Vivienda, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno del Estado. Al acto han asistido también la directora general de Vivienda y Arquitectura, Cris Ballester y el director insular de Hacienda y Función Pública, Josep Lluís Colom.

El conseller Marí ha destacado la importancia que tiene "la colaboración entre instituciones para sacar adelante políticas que garanticen el acceso de la gente a una vivienda digna". Marí ha destacado el papel capital que está llevando a cabo el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) para hacer crecer un parque público de vivienda de alquiler, que en Mallorca se habrá incrementado esta legislatura más de un 56%, a través de diferentes líneas de trabajo.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera ha destacado que el Consell "está implicado" en encontrar soluciones al problema de la vivienda en Mallorca. "Somos colaboradores necesarios para la recepción de estos recursos y para destinarlos al IBAVI, para que pueda hacer realidad nuestro objetivo: incrementar el parque público de vivienda social en Mallorca".

Promociones en seis municipios de Mallorca. El convenio firmado hoy se enmarca en la subvención de 3.000.000 € otorgada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al Consell de Mallorca dentro del Plan 20.000, destinado a la promoción de viviendas de alquiler.

Unos recursos que el Pleno del Consell de Mallorca, el pasado 29 de junio, acordó conceder al IBAVI para la promoción de 177 viviendas públicas de alquiler, correspondientes a 10 promociones. Las promociones que se beneficiarán de estos recursos se distribuyen por seis municipios de Mallorca: Palma -4 promociones con 99 HPP-; Marratxí -2 promociones con 34 HPP-; Santanyí -23 HPP-; Inca -9 HPP-; Puigpunyent -6 HPP-; y Santa Eugènia -6 HPP-.

Todas estas promociones se encuentran actualmente en construcción. Posteriormente, se añadirán otras 12 promociones: en Palma -4 promociones con 68 viviendas-; Inca -54 HPP-; Calvià -24 HPP-; Vilafranca -22 HPP-; Capdepera -7 HPP-; Esporles -18 HPP-; Santa Margalida -10 HPP-; Binissalem -15 HPP-; y Sant Llorenç -15 HPP-.

Según el convenio, todas estas viviendas tienen que ser calificadas como protegidas para alquiler; los arrendatarios no pueden pagar más del 30% de los ingresos netos en concepto de alquiler; los ingresos máximos de la unidad de convivencia del arrendatario no pueden superar 4,5 veces el IPREM; y las viviendas tienen que tener una calificación energética mínima A, tanto en emisiones de CO₂ como en consumo de energía primaria no renovable.

Un 56% más de HPP en Mallorca. La Conselleria de Movilidad y Vivienda ha llevado a cabo, a través del IBAVI, una intensa tarea para hacer crecer el parque público de vivienda de alquiler en Mallorca. El año 2019, el IBAVI contaba con 1.453 HPP en Mallorca. Un parque público que habrá crecido un 56,8% a final de legislatura a través de diferentes líneas de trabajo, hasta llegar a más de 2.200 viviendas.

A día de hoy, ya se han librado 86 nuevos HPP en diferentes municipios de la isla y hay 450 HPP más en construcción. También se han adquirido 93 a través de tanteo y retracto, así como la expropiación temporal a grandes tenedores. Finalmente, hay 39 HPP público-privado, 43 HPP más en licitación y 114 HPP en las fases de redacción de proyecto, elaboración de presupuesto y firma de protocolos y convenios con diferentes administraciones. En total, un incremento previsto, a día de hoy, de 825 viviendas de protección pública en el conjunto de Mallorca. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado