También en ese Plenario hay una Moción y Alegaciones.
Preguntas al Pleno PSOE de Manacor: Porqué no hay recepción de las aguas de Cala Murada; Edificio Can Bauzá; Generador privado ferias
Primera...¿Qué problema ha tenido el equipo de gobierno por no tener todavía ocupada la primera planta del edificio de la calle Mayor?.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 07/12/2017 - 07:22:43
Tercera....¿Por qué el Ayuntamiento de Manacor obliga a los feriantes y comerciantes a aportar su propio generador en las ferias y mercados que se organizan?.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA MANACOR. Preguntas del Grupo Municipal Socialista para el próximo plenario de día 11/12/2017: Primera...¿Qué problema ha tenido el equipo de gobierno por no tener todavía ocupada la primera planta del edificio de la calle Mayor?. Segunda...¿En qué punto se encuentra la recepción de las aguas de Cala Murada y en qué fecha se prevé que pueda ser efectiva?. Tercera....¿Por qué el Ayuntamiento de Manacor obliga a los feriantes y comerciantes a aportar su propio generador en las ferias y mercados que se organizan?.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA MANACOR. Preguntes del Grup Municipal Socialista per al proper plenari de dia 11/12/2017: 1. Quin problema ha tingut l’equip de govern per no tenir encara ocupada la primera planta de l’edifici del carrer Major?. 2. En quin punt es troba la recepció de les aigües de Cala Murada i en quina data es preveu que pugui ser efectiva?. 3. Per quin motiu l’Ajuntament obliga als firaires i comerciants a aportar el seu propi generador a les fires i mercats que s’organitzen?. Núria Hinojosa Abenza. Portaveu del Grup Municipal Socialista.

Segunda...¿En qué punto se encuentra la recepción de las aguas de Cala Murada y en qué fecha se prevé que pueda ser efectiva?.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A L’IMPULS AL SECTOR DE LA FUSTA I EL MOBLE DE MANACOR. Les empreses de la fusta i del moble conformen un sector estratègic per la indústria de Manacor i de les Illes Balears. La crisi i la manca d’ajuts econòmics per part de les administracions ha suposat que en els darrers anys aquest sector s’hagi vist seriosament afectat i la viabilitat de moltes empreses, en risc. En el municipi de Manacor, conegut com la ciutat del moble, hi ha una arrelada tradició de fusters i industrials que pateixen en primera persona la pèrdua de competitivitat enfront d’altres mercats i la manca de relleu generacional per donar continuïtat als seus negocis.

Tenint en compte que la formació de capital humà és un dels factors que influeixen en la competitivitat d’una indústria, projectes com el de la formació dual han d’ajudar en la recuperació d’aquest sector tan estratègic per a la nostra terra, que, a més, tenen projecció d’ocupació estable.

Aquests tipus de contractes per a la formació i l’aprenentatge suposen que els participants reben els ensenyaments dins la jornada laboral i, en acabar, obtenen un certificat de professionalitat de l’ocupació relacionada amb el treball previst en el seu contracte de treball. Per tant, s’aconsegueix un benefici doble: formació qualificada i, alhora, experiència professional, la qual cosa es tradueix també en una millora de l’ocupabilitat de les persones beneficiàries.

Al polígon industrial de Manacor s’ubica l’únic centre tecnològic que ha sobreviscut a la crisi econòmica. CETEBAL és el Centre Tecnològic Balear de la Fusta que té l’objectiu d’incrementar la competitivitat del sector de la fusta i de donar suport a les empreses que hi formen part, a nivell d’assessorament, formació, serveis tècnics i innovació. L’Ajuntament de Manacor, que a l’any 2000 va donar recolzament a la seva creació, forma part de la junta directiva de CETEBAL. En aquesta línia, i en seu afany per treballar pel teixit industrial de Manacor, l’Ajuntament podria esdevenir, juntament amb la resta d’administracions competents, en peça fonamental perquè CETEBAL pogués recuperar moltes de les activitats que s’han deixar de realitzar degut a la manca de recursos.

Un dels pilars més importants és la formació dels nostres joves, la inversió en talent i capital humà en sectors econòmics estratègics com és, sens dubte, la fusta i el moble a Manacor. Per tant, hem de treballar activament per afavorir que CETEBAL s’acrediti com a centre formatiu en el qual s’imparteixi formació dual, en col·laboració amb les empreses del sector de la fusta i el moble i, d’aquesta manera, donar un vertader impuls a l’activitat industrial que tant caracteritza el nostre municipi.

Per tot l’anteriorment exposat, el Ple de l’Ajuntament de Manacor proposa els següents ACORDS: 1. Destinar recursos públics del pressupost municipal per a l’exercici 2018 a la formació de joves en el sector de la fusta i el moble. 2. Participar activament en la formació contínua, jornades i activitats que s’organitzin en el marc del programa de formació dual. 3. Fomentar un calendari de visites dels escolars a les empreses de la fusta i el moble de Manacor, per tal de que coneguin l’ofici i valorin la importància i el volum de negoci que suposen pel nostre municipi. 

AL·LEGACIONS DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018. Núria Hinojosa Abenza, en representació del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Manacor,

EXPOSA: Que al ple ordinari del 9 d'octubre del 2017 es va acordar aprovar provisionalment la modificació d’ordenances fiscals reguladores dels imposts, taxes i preus públics per a l’exercici 2018. Que d’acord a la publicació del BOIB número 125 de 12 d'octubre de 2017, resten obertes a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils a comptar des del següent de la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les ordenances fiscals aprovades provisionalment per a l’exercici 2018. Que durant el termini esmentat, totes les persones interessades poden examinar els expedients i fer ús del seu dret a la presentació de suggeriments i reclamacions que consideri convenients. I en virtut d’això, es formulen les següents,

AL·LEGACIONS: PRIMERA. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal 13T.OD, per a la prestació de serveis i realització d’activitats a instal·lacions municipals i ús d’escoles públiques.

Proposem la creació de dues noves taxes:

Per a l’ús d'instal·lacions esportives, per a grups o col·lectius no federats, perquè també puguin ser utilitzades per tota la ciutadania, independentment que formin part d’un club o no.

Per a l’ús de l'Auditori de Manacor, amb finalitats no culturals.

SEGONA. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal 13T.OD, per a la prestació de serveis i realització d’activitats a instal·lacions municipals i ús d’escoles públiques.

Proposem que la celebració de casaments s’ampliï a altres instal·lacions municipals: Molí den Polit, Molí den Beió, les cases rurals (Cases de Son Talent, Escola Rural del Puig d’Alanar i Escola Rural de Sa Murtera) i a les oficines de les delegacions territorials i centres cívics de tots els nuclis de població.

TERCERA. Proposta de creació d’una ordenança reguladora del preu públic per a la instal·lació de publicitat estàtica a l’interior dels pavellons poliesportius municipals.

El municipi de Manacor compta amb diversos pavellons i poliesportius municipals susceptibles de ser utilitzats per a instal·lar-hi publicitat estàtica. En aquest cas, sol·licitem que l’Ajuntament estableixi una taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial de domini públic local per a instal·lació d’anuncis ocupant terrenys de domini públic local o visibles des de carreteres, camins veïnals i altres vies públiques locals.

QUARTA. Proposta de creació d’una taxa per a concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica i porta a porta.

L’Ajuntament hauria d’establir la taxa per a la prestació dels serveis d’atorgament de les autoritzacions relatives a l’exercici de les activitats de publicitat dinàmica dins el terme municipal, així com pel control de l’esmentada publicitat.

De cada vegada són més les empreses, moltes de vegades de fora de Manacor, que utilitzen aquest tipus de publicitat per anunciar els seus productes. Aquest tipus de publicitat porta a porta genera un elevat nombre de residus que solen embrutar les vies públiques i, a més de la mala imatge que donen al municipi, suposen un augment considerable de les tasques dels serveis de neteja o dels propis veïns i veïnes.

CINQUENA. Proposta de modificació de l’ordenança fiscal 01I.OD, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) amb la finalitat d’establir una bonificació en el supòsit d’obres de rehabilitació dels habitatges que hagin obtingut finançament a través del programa de foment de la regeneració i renovació urbanes.

Sol·licitem que, quan la construcció, instal·lació o obra tingui per objecte actuacions de rehabilitació, sempre que les mateixes s’executin dins una zona declarada com àrea de rehabilitació integrada (ARI), en aquest casos la bonificació serà sempre del 95% de l’import equivalent al cost de l’Impost de construcció de les actuacions de rehabilitació a executar dins l’àrea.

SISENA. Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal 06I.OD de l’Impost municipal sobre Activitats Econòmiques (IAE).

Sol·licitem una bonificació del 50% de la quota corresponent, per als qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional, durant els 5 anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu d’exercici d’aquesta.

SETENA. Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal 02I.OD de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU).

Sol·licitem que la bonificació del 50% del valor cadastral d’aquest impost en cas de rebre habitatges o terrenys per herència no només sigui per causa de mort, sinó també en les transmissions realitzades en vida.

Per tot l’exposat anteriorment, SOL·LICITA: Que havent presentat aquest escrit en temps i forma es tinguin en compte les al·legacions presentades i siguin incorporades a l’acord d’aprovació definitiu de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado