El portavoz de VOX Esteban Sureda no lo tienen claro y dudan.
Manacor consensúa el Decreto Ley de Vivienda del Govern y permitirá pisos más pequeños en el centro y en plantas bajas y recupera nuevas densidades
Según el PP de Manacor esta propuesta es de las más importantes de las que se han hecho en este municipio, con este acuerdo no es lo mejor que deseamos, pero estamos contentos.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/04/2024 - 21:54:23
Las zonas del centro de Manacor y Porto Cristo se permiten viviendas adaptadas al decreto del Govern sin cambiar la densidad. Se permitirá modificar la densidad en los de nueva planta.

Sobre la suspensión del Decreto Ley de Vivienda del Govern que se había anulado en parte por el Ayuntamiento de Manacor, Equipo de Gobierno (MÉS-Esquerra y AIPC) y PSOE. El alcalde Miquel Oliver ha anunciado los cambios recogiendo las demandas de partidos políticos, entidades y colectivos, profesionales. También se ha desvelado que las licencias del Decreto Ley de Vivienda del Govern tendrán prioridad sobre las otras licencias peticionarias. Se cambiará el PGOU de Manacor. Por lo tanto se permitirá viviendas en planta baja si la zonificación lo permite y no es uso comercial expresamente.

Las zonas del centro de Manacor y Porto Cristo se permiten viviendas adaptadas al decreto del Govern sin cambiar la densidad. Se permitirá modificar la densidad en los de nueva planta. Se cambian también las alturas y se vuelve a tolerar la normativa urbanística de las anteriores Normas Subsidiarias y Complementarias, el redactado anterior. Muchos cambios aprovechando el Decreto Ley de Vivienda del Govern en la ciudad y en Porto Cristo. Se anula la suspensión y se adapta a lo negociado en el proceso participativo con la ciudadanía y los partidos políticos. Se aceptan numerosas propuestas.

El PSOE defiende la seguridad jurídica y en base a la Ley escuchar las propuestas de los residentes. El Decreto Ley complementa el PGOU y hay que aprovechar las ventajas del Govern con el decreto de viviendas.

El portavoz de VOX Esteban Sureda ha dejado claro que ellos no lo tienen tan claro, por eso se abstienen, a veces piensas que haces lo mejor y no es así. El PSOE defiende la seguridad jurídica y en base a la Ley escuchar las propuestas de los residentes. El Decreto Ley complementa el PGOU y hay que aprovechar las ventajas del Govern con el decreto de viviendas. Es buena la reconversión de espacios en viviendas. Los socialistas votarán a favor y suman sus votos a los 9 del Equipo de Gobierno, total 13.

Según el PP de Manacor esta propuesta es de las más importantes de las que se han hecho en este municipio, con este acuerdo no es lo mejor que deseamos, pero estamos contentos. Anuncian su voto favorable y suman total 19, y las 2 abstenciones de VOX. El PP contentos porque en el centro habrá posibilidad de construir viviendas más pequeñas.

El Partit Popular de Manacor se felicita por la aprobación de la aplicación del Decreto de Vivienda en el municipio.

Después del último plenario en el Ajuntament de Manacor en que se ha aprobado la aplicación del Decreto de Vivienda impulsada por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern de les Illes Balears, desde el Partit Popular de Manacor nos felicitamos y agradecemos al resto de fuerzas políticas que lo han hecho posible, su apoyo.

Desde el Partit Popular de Manacor queremos destacar la importancia de poder contar con el Decreto de Vivienda en un municipio como Manacor, puesto que beneficiará tanto a propietarios particulares como jóvenes e inversores. Consideramos primordial poder contar con los beneficios del mencionado decreto para poder enmendar algunas singularidades del Plan General.

Esta aprobación se debe a meses de trabajo intenso por parte del Partit Popular de Manacor que en todo momento hemos considerado que era primordial para Manacor poder contar con una herramienta tan potente como el decreto que ha aprobado el gobierno de Margalida Prohens.  

El Ple aprova l’aplicació específica per al municipi de Manacor del Decret Llei de mesures urgents en matèria d’habitatge, fruit d’un procés de participació

El Ple municipal ha aprovat en la sessió d’aquest dilluns vespre amb els vots a favor de MÉS-Esquerra, AIPC-SyS, i PSIB-PSOE i l’abstenció de PP i VOX la proposta de Batlia sobre el reglament regulador de la Gerència d’Urbanisme del municipi. El Ple, en sessió ordinària de 15 de gener de 2024, aprovà inicialment la creació d’aquest òrgan col·legiat i de gestió que té per objectiu millorar el desenvolupament de les competències urbanístiques. 

En el termini d’exposició pública s’han presentat al·legacions per part del grup municipal del Partit Popular, del grup municipal PSIB-PSOE i per UGT, la majoria de les quals han estat acceptades. 

D’acord amb el reglament aprovat, el càrrec de Gerent serà nomenat i destituït per acord de ple a proposta del batle. El càrrec haurà de ser exercit per un funcionari de carrera o laboral de les Administracions públiques, titulats superiors en tots dos casos, i amb més de cinc anys d'exercici professional en el segon. Excepcionalment podrà ser exercit el càrrec per un professional de l'àmbit privat que reuneixi els requisits de titulat superior i una experiència professional de més de cinc anys d'exercici professional. 

Preu públic d’atenció a la primera infància. El Ple municipal ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de MÉS-Esquerra i AIPC-SyS i l’abstenció de la resta de grups municipals, la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament de Manacor. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Manacor manté la gratuïtat del servei d’educació infantil de 0 a 3 anys a les escoletes municipals Nins i Nines i Son Boga entre els mesos de setembre a juny en horari de 9 h a 13 h. 

Així mateix, també es preveu la possibilitat d’aplicació de tarifes reduïdes per a les Famílies que tenguin dos o més fills matriculats a les escoles infantils, famílies nombroses, famílies monoparentals, famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat, que conviuen en el mateix nucli familiar. Pel que fa a les famílies amb situació acreditada de risc social i víctimes de violència masclista i en situació de vulnerabilitat econòmica especial, previ informe motivat del Departament competent en serveis socials, es preveu que puguin estar exempts o subjectes a una tarifa específica adaptada. 

Compromís amb el producte local. El Ple de l’Ajuntament de Manacor ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de MÉS-Esquerra, AIPC-SyS, PP i PSOE la moció presentada per Unió de Pagesos per incentivar la compra pública de producte produït a Mallorca d’acord amb criteris objectius de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. La moció ha estat registrada per l’organització agrària a tots els ajuntaments de Mallorca per demanar a les administracions que comprin aliments produïts a Mallorca d’acord amb criteris objectius de baixes emissions de gasos d’efecte hivernacle. 


Decret Llei 6/20233, de mesures urgents en matèria d’habitatge. El Ple de l’Ajuntament de Manacor ha acordat l’aplicació específica per al municipi de Manacor del Decret Llei 6/2023 de 2 d’octubre de mesures urgents en matèria d’habitatge, l’aplicació del qual estava suspesa per acord de ple des del passat mes de novembre. 

En aquest sentit, en tant que la tramitació del Decret Llei 6/2023 va furtar la tramitació parlamentaria ordinària i per tant no es va donar l’oportunitat a la ciutadania de poder presentar propostes al text normatiu, l’Ajuntament de Manacor acordà en el ple de dia 13 de novembre no aplicar les Disposicions Addicionals 17, 18, 20, i 21 de la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears, segons redacció donada pel Decret Llei 6/2023 de 2 d’octubre de mesures urgents en matèria d’habitatge amb l’objectiu de ponderar la incidència d’aquelles disposicions addicionals sobre el model de convivència incorporades pel Pla General de Manacor.

Així, s’encomanava als serveis urbanístics municipals estudiar-ne els efectes i la redacció d’una proposta de no aplicació i/o zonificació que va ser exposada públicament amb l’objectiu d’obrir un procés de participació ciutadana, que ha recollit una vintena d’aportacions ciutadanes, a més de les fetes per part pels diferents grups municipals. «Hem pres un acord amb el màxim de partits que hi ha en aquest Ple», ha remarcat el batle de Manacor, Miquel Oliver. L’acord s’ha pres amb els vots a favor dels grups municipals MÉS-Esquerra, AIPC-SyS, PP i PSIB-PSOE i l’abstenció de VOX.  

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


2
1
Manuel Rosas Serra
Parece interesante Pero quedará en "papel mojado" si el dpto. de urbanismo del Ayto. de Manacor no se adapta a los nuevos tiempos y se agilizan las gestiones que tiene encomendadas.
Arruix
A la fi s´ha imposat el sentit comú i els grups municipals han pogut consensuar (amb bastant de retràs això sí) unes mesures positives per crear nous habitatges